بی عنوان

چنین گفت موبد که مرده بنام به از زنده دشمن بدو شادکام

بی عنوان

چنین گفت موبد که مرده بنام به از زنده دشمن بدو شادکام

بی عنوان


۱ مطلب در دی ۱۳۹۱ ثبت شده است

  • ۳
  • ۰

امام خمینی خطاب به فرزندان انقلابی اش:

"فرزندان انقلابی ام ، ای کسانی که لحظه ای حاضر نیستید که از غرور مقدستان دست بردارید ، شما بدانید که لحظه لحظه عمر من در راه عشق مقدس خدمت به شما می گذرد .

می دانم که به شما سخت می گذرد ولی مگر به پدر پیر شما سخت نمی گذرد ؟ می دانم که شهادت شرین تر از عسل پیش شماست ، مگر برای این خادمتان اینگونه نیست ؟ ولی تحمل کنید که خدا با "صابران" است ."

 

از خانه ملت امروز صدای طبل رسوایی میآمد و از خانه همسایه صدای قهقهه:

وزیر کار را به بهانه پرونده رییس یک سازمان بخاطر تصمیم رییس دولت استیضاح کردند از آن طرف رییس جمهور فیلم جلسه برادر رییس مجلس را با رییس همان سازمان آورده بود مجلس که از استیضاح وزیر کار جلوگیری کند!!!
اینها همه به هم مربوط است! هرکسی هم که نمی فهمد "استغفار" کند !!!


خداوندا

مرا از "صابران" قرار ده

و صد البته

"استغفرک" اللهم و اتوب الیک

 

امام خمینی:  این خلاف آداب مسلمین است!
اینهمه مردم جوانهاشون رو دادند میراث برای شما گذاشتند که اختلاف با هم بکنید و اینطور فساد ایجاد کنید؟!؟... سر چی اختلاف می کنید؟... ملت ناراحت است از اینها... این اسباب ناراضایتی مسلمونها است!

 

  • محمد صادق حاج صمدی