بی عنوان

چنین گفت موبد که مرده بنام به از زنده دشمن بدو شادکام

بی عنوان

چنین گفت موبد که مرده بنام به از زنده دشمن بدو شادکام

بی عنوان


خرداد 1369 دنیا دیده به دیدار من گشود!
از دانشگاه تهران لیسانس علوم سیاسی گرفتم و حالا مجازی ارشد میخونم اندیشه سیاسی اسلام
کارمندم و متاهل
همیشه وقت کم دارم و همیشه خوابم میاد! از اینا که همیشه خسته ن! :دی
فیلم میبینم و کتاب میخونم پس هستم! ورزشکارا رو هم دوست دارم!
پسر، برادر، همسر، دوست :)