بی عنوان

چنین گفت موبد که مرده بنام به از زنده دشمن بدو شادکام

بی عنوان

چنین گفت موبد که مرده بنام به از زنده دشمن بدو شادکام

بی عنوان


۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

  • ۱
  • ۰

کدام امید؟!

اگرچه تاکید بیش از حد بر این مسئله صواب نمی نماید اما در رابطه با سخنان برخی نمایندگان مجلس در جریان جلسات رای اعتماد و بعضی صحبتهایی که مخصوصا پس از انتخابات از زبان برخی جریانهای عمدتا اصلاح طلب مطرح می شود و در کمال تعجب به شکلی نادرست از سوی رسانه ملی نیز پیگیری میگردد؛ ناگفته ماندن بعضی موارد موجب تحریف حق از موضع آن خواهد شد. مواردی که به تاکید بر امیدواری اقشار مختلف پس از انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری مربوط می شود و خود از دو وجه قابل توجه است. اول اینکه از سوی چه کسانی صورت می گیرد و وجه دوم نیز علت آن است. اگرچه نویسنده سعی در زیرسوال بردن اساس انرژی مثبتی که پس از انتخاب هر دولت جدید در میان مردم بوجود میاید نداشته و فهوای کلام بررسی عملکرد برخی گروه هاست که با دست آویز امیدواری مردم به میدان آمده اند.

  • محمد صادق حاج صمدی
  • ۶
  • ۰

یوم الجوائز

فردا
جان ایران به نماز خواهد ایستاد ...

عید است فردا ...

  • محمد صادق حاج صمدی